CareMedica - čínske vitalné huby hero gradient

Nová stránka

Podmienky a pravidlá
I. Základné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky vydáva v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") spoločnosť TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou 369476, so sídlom Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, kontaktné údaje: objednavky@MycoMedica.cz, tel.: +420-739-454-915 (ďalej len "predávajúci").

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu na tovar predávaný predávajúcim ako spotrebiteľ mimo svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci"), prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese www.mycomedica.cz, www.mycomedica. eu, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica. eu, www.yaomedica.sk, www.yaomedica.pl, www.caremedica.cz, caremedica.eu a www.caremedica.sk (ďalej len "internetový obchod"). Tieto obchodné podmienky sa primerane vzťahujú aj na uzatváranie kúpnych zmlúv na tovar predávaný predávajúcim inými spôsobmi uvedenými v týchto obchodných podmienkach (t. j. e-mailom alebo telefonicky).

3. Ustanovenia týchto obchodných podmienok spolu s prijatou objednávkou tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

4. Tieto Obchodné podmienky sú dostupné a Kúpna zmluva sa uzatvára na internetových adresách www.mycomedica.cz, www.yaomedica.cz a www.caremedica.cz v českom jazyku, na internetových adresách www.mycomedica. eu, www.yaomedica. com a caremedica.eu v anglickom jazyku, na internetových adresách www.mycomedica.sk, www.yaomedica.sk a caremedica.sk v slovenskom jazyku a na internetovej adrese www.yaomedica.pl v poľskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z
pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazené v internetovom obchode. Ceny tovaru nezahŕňajú náklady na dopravu a spôsob platby, ktorý si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru. Toto ustanovenie nevylučuje rokovanie o kúpnej zmluve za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetky prezentácie tovaru v katalógu internetového obchodu majú len informatívny charakter (t. j. nie sú ponukou na uzavretie zmluvy) a v žiadnom prípade nenahrádzajú radu kvalifikovaného lekára. Predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu týkajúcu sa predloženého tovaru.

3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené v internetovom obchode sú platné len na území, pre ktoré je vybraná časť internetového obchodu určená alebo na ktoré je doručenie obmedzené. V častiach internetového obchodu s koncovkou . cz je doručenie obmedzené na územie Českej republiky, s koncovkou .sk na územie Slovenska, s koncovkou . pl na územie Poľska a s koncovkou . eu alebo . com na krajiny, ktorých výber je povolený v prvom kroku objednávky.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od bežných sadzieb poskytovaných príslušnými telekomunikačnými spoločnosťami kupujúceho.

2. Objednávku tovaru prezentovaného v katalógu internetového obchodu Kupujúci uskutoční týmito spôsobmi: a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým v internetovom obchode zaregistroval, b) vyplnením objednávkového formulára v internetovom obchode bez registrácie, c) telefonicky na čísle +420-739-454-915, d) e-mailom na adrese objednavky@mycomedica.cz.

3. Pri zadávaní objednávky v internetovom obchode si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob dopravy a platby, ako aj uvedie svoje kontaktné a fakturačné údaje,
prípadne inú dodaciu adresu. Osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (podnikateľský zákazník), doplní svoje IČO alebo DIČ. Pred odoslaním objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ ZA CENU". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne a pravdivé. Podmienkou odoslania objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

4. Bezprostredne po prijatí objednávky z internetového obchodu zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri zadávaní objednávky. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára až po prijatí objednávky predávajúcim. Rozumie sa, že ak predávajúci neodmietne návrh na uzavretie kúpnej zmluvy do 24 hodín (v dňoch pracovného pokoja, sviatkov a dní pracovného voľna sa táto lehota automaticky predlžuje o dobu trvania sviatkov) od prijatia objednávky, považuje sa kúpna zmluva za uzavretú a objednávka za prijatú uplynutím tejto lehoty. Objednávka sa považuje za prijatú a kúpna zmluva za uzavretú aj vtedy, ak predávajúci začne plniť kúpnu zmluvu skôr a odošle tovar. Zaslanie informácie o odoslaní tovaru predávajúcim sa považuje za potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim a uzavretej zmluvy. Prijatím objednávky vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti podľa týchto obchodných podmienok, najmä povinnosť predávajúceho dodať tovar kupujúcemu a povinnosť kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Oznámenie o odmietnutí objednávky zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho.

5. V prípade telefonickej objednávky uskutočnenej kupujúcim na telefónnom čísle predávajúceho je kúpna zmluva uzavretá akceptáciou zo strany predávajúceho v rámci príslušného telefonického hovoru, pričom kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru. Najneskôr v čase dodania tovaru predávajúci potvrdí kupujúcemu uzavretie zmluvy v textovej forme (odovzdaním súhrnu prijatej objednávky a kópie obchodných podmienok). V prípade objednávky zadanej kupujúcim zaslaním objednávky na e-mailovú adresu predávajúceho je kúpna zmluva uzatvorená až jej doručením predávajúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru. Objednávka kupujúceho zaslaná e-mailom musí obsahovať minimálne špecifikáciu tovaru z ponuky predávajúceho, požadované množstvo, dátum a miesto dodania, identifikačné a adresné údaje kupujúceho, ako aj meno a priezvisko osoby, ktorá objednávku v mene kupujúceho odoslala. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, predávajúci zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu upravenú cenovú ponuku.Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takom prípade uzatvára potvrdením, ktoré kupujúci zašle na e-mailovú adresu predávajúceho.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné alebo zaväzujú kupujúceho k zaplateniu kúpnej ceny. Kupujúci môže zrušiť objednávku najneskôr v okamihu jej prijatia alebo odmietnutia predávajúcim podľa odseku 4. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese predávajúceho uvedenej v týchto obchodných podmienkach. Zrušenie odoslanej objednávky je však možné len vtedy, ak objednávka ešte nebola spracovaná a tovar nebol odoslaný kupujúcemu. Zrušenie odoslanej objednávky sa uskutočňuje zaslaním e-mailu na adresu objednavky@MycoMedica.cz alebo telefonicky na čísle +420-739-454-915. Kupujúci je povinný uviesť informácie o objednávke, jej číslo a svoje identifikačné údaje.

8. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takom prípade uzatvára potvrdením, ktoré kupujúci zašle na e-mailovú adresu predávajúceho.

IV. Účet zákazníka

1. Po registrácii kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci zadávať objednávky na tovar. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.

2. Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. V prípade akejkoľvek zmeny je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne a záväzné.

3. Prístup k účtu zákazníka je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek zneužitie zákazníckeho účtu tretími stranami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať zákaznícky účet.

5. Účet zákazníka je zriadený na dobu neurčitú. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet kupujúceho, ak kupujúci nepoužíva svoj zákaznícky účet dlhšie ako 6 mesiacov alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy v internetovom obchode týmito spôsobmi:

a) dobierkou alebo kreditnou kartou pri odovzdaní tovaru,

b) bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho,

c) bezhotovostným prevodom kreditnou kartou,

d) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,

e) hotovosťou alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke,

f) hotovosťou alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere v expedičnej kancelárii.

2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná podľa pokynov, ktoré predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom v potvrdení o prijatí objednávky. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho. V závislosti od zvoleného spôsobu platby môže byť od kupujúceho požadovaná platba pred prijatím objednávky predávajúcim, pričom v takom prípade sa zaplatená suma považuje za zálohu.

3. Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas procesu objednávania. Tovar sa dodá kupujúcemu:
a) na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke,

b) prostredníctvom zásielkovne na adresu zásielkovne uvedenú kupujúcim,

4. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúceho. Ak je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania. Ak nie je dohodnuté inak, tovar doručí prepravná spoločnosť DPD.

5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6. Predávajúci je zodpovedný za to, že balenie dodaných výrobkov spĺňa všetky zákonné požiadavky. Úplné zloženie výrobku a návod na použitie musia byť uvedené na obale. Text musí zodpovedať textu schválenému príslušným vládnym orgánom. Na obale musí byť vždy uvedený dátum minimálnej trvanlivosti tovaru.

7. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci je povinný venovať zvýšenú pozornosť povrchu kartónu obalu alebo obálky, ochrannej páske a akýmkoľvek, aj drobným poškodeniam a prasklinám, najmä prepichnutiu kartónu a deformáciám rohu obalu. Tieto znaky môžu poukazovať na neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy, a tým aj na možné poškodenie tovaru vo vnútri balíka. V takomto prípade kupujúci spíše s dopravcom reklamačný protokol alebo záznam o stave, v akom bol balík alebo obálka doručená, ako aj o prípadnom inom poškodení, aby sa vyriešila reklamácia a minimalizovali možné škody. 8. Kupujúci dostane tovar od dopravcu v obálke alebo balíku. Predávajúci odošle tovar v priebehu pracovných dní (zvyčajne do 1-5 pracovných dní) odovzdaním prepravcovi. Dodacia lehota sa riadi internými predpismi dopravcu. Ak niektoré položky nie sú v súčasnosti na sklade, ale sú už v preprave, čas prepravy sa môže predĺžiť o 1-7 pracovných dní nad rámec bežného času prepravy. V prípade, že niektoré položky nie sú momentálne na sklade ani na ceste, predávajúci bude

kupujúceho kontaktovať e-mailom. Tovar bude kupujúcemu dodaný do 30 dní. Zodpovednosť za náhodné znehodnotenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v čase prevzatia tovaru alebo v čase, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil. 9. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho alebo je priložený k dodanému tovaru. Tento daňový doklad je zároveň dodacím a záručným listom na objednaný tovar. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, nie však pred prevzatím tovaru.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa:

a) prevzatia tovaru,

b) prevzatie poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí,

c) prevzatie prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

2) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobený jeho osobným potrebám, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo tovaru, ktorý bol dodaný v uzavretých obaloch, ktoré nie sú zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodné na vrátenie po ich porušení spotrebiteľom. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci v lehote na odstúpenie od zmluvy zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Ak je spolu s objednávkou dodaná vzorka alebo darček, je potrebné ich vrátiť predávajúcemu spolu s výrobkami.

3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným predávajúcemu. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Predávajúci uprednostňuje spôsob odstúpenia od zmluvy zaslaním výpisu na e-mailovú adresu predávajúceho. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

4. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14
dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci je povinný vrátiť tovar prednostne štandardným poštovým balíkom. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od vrátenia tovaru, vráti všetky finančné prostriedky, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dodanie, rovnakým spôsobom, akým prijal platbu od kupujúceho. Predávajúci vráti kupujúcemu finančné prostriedky prijaté iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak predávajúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Náklady na dodanie tovaru sa preplatia len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania. 6. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý, v pôvodnom neotvorenom obale tovaru. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci je povinný vrátiť tovar spolu s faktúrou - daňovým dokladom (originál alebo kópia). Tovar vrátený na dobierku predávajúceho nebude predávajúcim akceptovaný, a preto sa nepovažuje za riadne vrátenie tovaru. 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie prijaté od kupujúceho do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.

VII. Práva vyplývajúce z chybného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád, najmä že zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite a iným dohodnutým vlastnostiam. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo v návode priloženom k tovaru uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti.

2. Kupujúci má možnosť
vybrať si spôsob riešenia reklamácie. V prípade vady tovaru môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a v závislosti od povahy vady a práv priznaných zákonom požadovať:

a) výmenu za nový tovar,

b) opravu (doplnenie chýbajúceho tovaru),

c) primeranú zľavu z kúpnej ceny,

d) odstúpenie od zmluvy.

3. Ak je kupujúci spotrebiteľom, môže požadovať odstránenie vád tovaru výmenou alebo opravou tovaru. Kupujúci môže tiež požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v súlade so zákonom, ak sa vada vyskytla opakovane alebo je podstatným porušením zmluvy, alebo ak je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zrejmé, že vada nebude odstránená v súlade so zákonom. Ak je kupujúci spotrebiteľom a vada sa prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia tovaru, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví v lehote do dvoch rokov od prevzatia tovaru. Súd prizná právo na uplatnenie nároku z vady aj vtedy, ak vada nebola zistená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci spotrebiteľ mohol zistiť pri vynaložení dostatočnej starostlivosti.

4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo požadovať odstránenie vady opravou alebo výmenou (alebo dodanie chýbajúceho tovaru), právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je tovar vadný a predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Ak neoznámi predávajúcemu svoju voľbu práva včas, má len práva vyplývajúce z nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy. Ak predávajúcemu včas neoznámi vadu tovaru, stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Ak má tovar iba vady a predstavuje nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy, kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo požadovať odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý bol tovar zľavnený.

6. Predávajúci neprijíma reklamácie na adrese svojho sídla, pretože na tejto adrese sa nepredáva žiadny tovar. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu. Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie e-mailom.

8. Kupujúci nemá právo z chybného plnenia, ak chybu spôsobil sám. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Kupujúci môže toto právo uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby alebo záruky za akosť. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak je vada spôsobená vonkajšou udalosťou po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho.

9. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a (ak je kupujúci spotrebiteľom) § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

VIII. Dodávka

1) Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.

2. Kupujúci je povinný doručovať predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje korešpondenciu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávke kupujúceho.

IX. Osobné údaje

1. Všetky informácie poskytnuté kupujúcim v spolupráci s predávajúcim sa považujú za dôverné. Predávajúci použije údaje kupujúceho najmä na účely plnenia kúpnej zmluvy, prípadne na účely vedenia zákazníckeho účtu. Na e-mailovú adresu sa môžu zasielať obchodné oznámenia, ak je tento postup povolený zákonom, pokiaľ to nie je výslovne odmietnuté. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek odmietnuť jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení).

2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle predávajúceho podľa článku I. ods. 1 tejto zmluvy.

X. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov a sťažností

1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na online riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je možné využiť platformu na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) je Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

3. Kupujúci môže svoje sťažnosti adresovať priamo predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v článku I.1 týchto obchodných podmienok. Informáciu o vybavení reklamácie zašle predávajúci vždy na e-mailovú adresu kupujúceho.

4. Kupujúci sa môže s prípadnými sťažnosťami obrátiť aj priamo na štátne orgány dohľadu v príslušnej oblasti. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v rozsahu vymedzenom zákonom.

XI. Osobitné ustanovenia pre firemných zákazníkov

1. Tieto obchodné podmienky upravujú aj vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "obchodný zákazník").

2. Podnikateľský zákazník sa môže s predávajúcim dohodnúť na zaplatení kúpnej
ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim a zaslanej na uvedenú e-mailovú alebo poštovú adresu. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej odoslania obchodnému zákazníkovi. Kúpna cena alebo jej časť sa považuje za riadne zaplatenú, keď je príslušná suma pripísaná na účet predávajúceho.

3. V prípade omeškania Podnikateľského zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti sa Podnikateľský zákazník zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade, že je Podnikateľský zákazník v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek časti kúpnej ceny dlhšie ako 30 dní, je Podnikateľský zákazník povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z nezaplatenej časti celkovej kúpnej ceny. Zmluvný úrok a zmluvná pokuta sú splatné siedmy deň odo dňa doručenia písomnej výzvy predávajúceho na zaplatenie. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zmluvný úrok a zmluvnú pokutu so zaplatenou časťou kúpnej ceny za tovar a Podnikateľský zákazník s takýmto započítaním súhlasí. Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať od obchodného zákazníka náhradu škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ani povinnosť obchodného zákazníka splniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

4. Podnikateľský zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach predávajúceho, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv alebo vedením zákazníckeho účtu a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä o veľkoobchodných cenách, zmluvných vzťahoch a dodávateľoch predávajúceho, ako aj o personálnych a iných vnútorných podmienkach predávajúceho. Táto povinnosť trvá aj po ukončení kúpnych zmlúv a zrušení účtu zákazníka.

XII. Osobitné ustanovenia pre veľkoobchodných zákazníkov 

1. Predávajúci môže udeliť štatút veľkoobchodného zákazníka (ďalej len "veľkoobchodný zákazník") registrovanému podnikateľskému zákazníkovi (so zákazníckym účtom v internetovom obchode), ktorý preukázateľne objednáva tovar za účelom jeho ďalšieho predaja v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a to podľa svojich interných kritérií.

2. Štatút veľkoobchodného zákazníka udeľuje predávajúci kupujúcemu aktiváciou veľkoobchodných cien tovaru v zákazníckom účte v internetovom obchode. Počas trvania tohto štatútu je veľkoobchodný zákazník oprávnený objednávať u predávajúceho tovar za zvýhodnené veľkoobchodné ceny. Na udelenie štatútu Veľkoobchodného zákazníka nie je právny nárok a Predávajúci ho môže Obchodnému zákazníkovi kedykoľvek odňať bez udania dôvodu, najmä v prípade
porušenia týchto Obchodných podmienok, nedodržania podmienky objednania tovaru na ďalší predaj alebo nedodržania iných interných kritérií (napr. nedodržanie minimálnej hodnoty objednávky za uplynulé obdobie). 3. Veľkoobchodný zákazník je povinný primerane prezentovať predávajúceho a jeho tovar na svojej webovej stránke. Predávajúci na požiadanie sprístupní veľkoobchodnému zákazníkovi balík fotografií výrobkov a iných propagačných materiálov (ďalej len "mediálna súprava"). Sprístupnením mediálnej súpravy predávajúci udeľuje veľkoobchodnému zákazníkovi nevýhradnú licenciu na použitie materiálov v nej obsiahnutých v súvislosti s vlastným maloobchodným predajom, a to na dobu trvania statusu veľkoobchodného zákazníka, bez práva postúpiť licenciu alebo udeliť sublicenciu tretej strane. Veľkoobchodný zákazník je povinný postupovať v súlade s používateľskou príručkou k súprave médií, ak je k dispozícii.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Všetky spory medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto zmluvou alebo v súvislosti s ním, sa budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním s vynaložením maximálneho úsilia o dosiahnutie zmierlivého riešenia alebo prostredníctvom sprostredkovateľa podľa ich spoločného výberu. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť priateľské riešenie sporu vyplývajúceho z právnych vzťahov založených touto dohodou prostredníctvom vzájomných rokovaní, spor rozhodne súd.

3. Uzavretá kúpna zmluva je archivovaná v elektronickej podobe u predávajúceho a nie je prístupná. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4. Kopírovanie, úprava alebo používanie textov, fotografií, filmov, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov predávajúceho vrátane jeho webovej stránky alebo jej častí je bez súhlasu predávajúceho zakázané. Predávajúci je oprávnený uplatniť svoje práva k predmetom duševného vlastníctva podľa osobitných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 221/2006 Z. z. o vymožiteľnosti práv
priemyselného vlastníctva a o ochrane obchodného tajomstva v znení neskorších predpisov a podľa § 2976 a nasl. o nekalej súťaži podľa Občianskeho zákonníka.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do internetového obchodu alebo jeho používania v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri používaní internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných súčastí tvoriacich internetový obchod alebo ich neoprávnene používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.

6. Predávajúci je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok alebo zmlúv vzniknutých na ich základe na tretiu osobu za predpokladu, že tým nedôjde k zhoršeniu postavenia kupujúceho. Kupujúci s takýmto postúpením výslovne súhlasí. Kupujúci je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok alebo zo zmlúv z nich vyplývajúcich na tretiu osobu len so súhlasom predávajúceho.

7. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie týchto obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok. Okrem toho môže predávajúci v primeranom rozsahu jednostranne meniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ ide o jeho dlhodobé záväzky z nich vyplývajúce (napr. vedenie zákazníckeho účtu). Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu každú takúto zmenu obchodných podmienok najneskôr 14 dní pred dňom účinnosti nových obchodných podmienok, a to zverejnením novej verzie na webovom rozhraní internetového obchodu alebo správou zaslanou na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci je oprávnený odmietnuť tieto zmeny zmluvných podmienok vymazaním svojho zákazníckeho účtu. Ak tak neurobí alebo o to nepožiada pred nadobudnutím účinnosti zmien, má sa za to, že so zmenami zmluvných podmienok súhlasí.

8. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov je pripojený k týmto podmienkam.

9. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 29. decembra 2022.
TCM POINT s.r.o.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR

Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

Zobraziť najbližších distribútorov