CareMedica - čínske vitalné huby hero gradient

Obchodné podmienky

I.
Základné ustanovenia
 
1. Tieto Obchodné podmienky sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len "Občiansky zákonník") spoločnosťou TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, spisová značka: C 27282 vedená pri Krajskom súde v Hradci Králové, so sídlom: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, kontaktné údaje: objednavky@CareMedica.cz, tel.: + 420-739-454-915, webové stránky: www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www .mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl a www.yaomedica.sk (ďalej len "predávajúci").

2. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupné na internetovej adrese www.caremedica.cz www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl a www.yaomedica.sk (ďalej len "internetový obchod").

3. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

4. Tieto Obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú na internetovej adrese www.caremedica.cz www.mycomedica.cz a www.yaomedica.cz v českom jazyku, na internetovej adrese www.mycomedica.pl a www.yaomedica.pl v poľskom jazyku a internetovej adrese www.mycomedica.sk a www.yaomedica.sk v slovenskom jazyku.


II.
Informácie o tovare a cenách
          

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Ceny tovaru neobsahujú náklady na dopravu a spôsob platby zvolenej kupujúcim pri objednaní tovaru. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a nenahrádza rady kvalifikovaného lekára. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť s kupujúcim kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky, Poľska a Slovenska a ďalších vybraných destinácií

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.


III.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa neodlišujú od bežnej sadzby poskytovanej príslušnými telekomunikačnými spoločnosťami kupujúceho.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
c) telefonicky na telefónnom čísle
d) e-mailom na objednavky@caremedica.cz

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob dopravy a platby, ďalej uvedie svoje kontaktné a fakturačné údaje, prípadne inú dodaciu adresu. Osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Firemný zákazník" alebo "Veľkoobchodný zákazník"), doplní navyše svoje IČO, DIČ. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo DOKONČIŤ. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito Obchodnými podmienkami zoznámil.

4. Okamžite po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Má sa za to, že ak predávajúci do 24 hodín (v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a cez sviatky toto obdobie sa automaticky predlžuje o čas ich trvania) od prijatia objednávky tento návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy neodmietne, považuje sa kúpna zmluva uplynutím tejto lehoty za uzavretú a objednávka za prijatú. Týmto okamihom vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti podľa aktuálnych Obchodných podmienok (ďalej len "Kúpna zmluva"). O prijatí objednávky predávajúci upovedomí kupujúceho na jeho e-mailovú adresu, ktorú pri objednaní tovaru zadal. Oznámenie o prípadnom odmietnutí objednávky doručí predávajúci kupujúcemu taktiež na jeho e-mailovú adresu.

5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach.

6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku najneskôr do okamihu jej prijatia alebo odmietnutia predávajúcim podľa ods. 4. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo e-mail predávajúceho uvedený v týchto Obchodných podmienkach. Storno odoslanej objednávky je však možné len vtedy, pokiaľ objednávka ešte nebola vybavená a expedovaná ku kupujúcemu. Storno odoslanej objednávky sa vykonáva zaslaním e-mailu na adresu objednavky@MycoMedica.cz alebo telefonicky na čísle + 420-739-454-915. Kupujúci je povinný uviesť informácie o objednávke, jej číslo a svoje identifikačné údaje. Ak nie je možné objednávku stornovať, môže kupujúci tovar vrátiť neporušený a bez známok použitia či opotrebenia do jedného mesiaca späť predávajúcemu, a to bez udania dôvodu a spôsobom uvedeným v článku IV. ako pri odstúpení od zmluvy.

7. V prípade, ak došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto Obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.
 

IV.
Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a záväzné.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet kupujúceho v prípade, keď kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie nevyužíva alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

V.
Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
a) dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
b) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho,
c) bezhotovostne platobnou kartou,
d) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
e) v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke,
f) v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere výdajni zásielok.

2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná podľa inštrukcií zaslaných predávajúcim kupujúcemu e-mailom v oznámení o prijatí objednávky. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

3. V prípade hotovostnej platby je podľa zákona o evidencii tržieb predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín

4. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru. Tovar je kupujúcemu dodaný:
a) na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke
b) prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
c) osobným odberom v prevádzke predávajúceho na adrese:
Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, Česká republika alebo
Krásnohorské 672, 547 01 Náchod, Česká republika

5. Náklady na dodanie tovaru v  závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Ak nie je dohodnuté inak, je tovar dodávaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti Geis/DPD.

6. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci zodpovedá za to, že obaly dodávaných produktov spĺňajú všetky zákonné požiadavky. Na obale je uvedené úplné zloženie produktu a návod na použitie. Text zodpovedá textu schváleného príslušným štátnym orgánom. Na obale je vždy vyznačený dátum minimálnej trvanlivosti produktu.

7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci je povinný venovať pozornosť najmä povrchu kartónu balíka či obálky, ochrannej páske a všetkým, aj drobným porušeniam a trhlinám, obzvlášť potom prierazom kartónu a deformáciám rohu balíka. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy a tým aj možný vznik škody na tovare vo vnútri balenia. Kupujúci v takom prípade spíše s prepravcom reklamačný protokol, event. záznam o stave v akom bol balík či obálka doručená, ako aj o prípadných ďalších poškodeniach, za účelom riešenia reklamácie a minimalizácie vzniku možných škôd.

8. Kupujúci prijme tovar od prepravcu v obálke či v balíku. Tovar expeduje predávajúci v pracovných dňoch (zvyčajne do 1-5 pracovných dní) jeho odovzdaním dopravcovi. Doba doručenia tovaru sa riadi vnútornými predpismi prepravcu. V prípade, že niektoré položky tovaru nie sú momentálne na sklade, ale sú už na ceste, môže sa doba expedície predĺžiť o 1-7 pracovných dní nad rámec obvyklej expedičnej doby. V prípade, že niektoré položky tovaru nie sú momentálne na sklade a ani na ceste, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho e-mailom. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s Kúpnou zmluvou tak neurobil.

9. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho alebo je priložený k dodávanému tovaru. Tento daňový doklad je súčasne aj dodacím a záručným listom k objednanému tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.


VI.
Odstúpenie od zmluvy
          

1. Kupujúci, ktorý uzavrel Kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní od dňa:
a) prevzatia tovaru,
b) prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
c) prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo ktoré bolo dodané v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických alebo zdravotných dôvodov ho nie je možné vrátiť. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. V prípade doručenia vzorky alebo darčeka spolu s objednávkou je potrebné ich vrátiť spolu s výrobkami predávajúcemu.

3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorovýformulár na odstúpenieod zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú adresu predávajúceho alebo na dodaciu adresu skladu predávajúceho: MycoMedica, Tomkova 53, Police nad Metují 54954. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

4. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci je povinný na vrátenie tovaru využiť prednostne zaslanie štandardným poštovým balíkom. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

5. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od vrátenia tovaru všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak tým predávajúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Poplatky za poštovné/balné sa nevracajú.

6. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý, a to v pôvodnom neotvorenom obale tovaru. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tovar je kupujúci povinný vrátiť spolu s faktúrou - daňovým dokladom (originál alebo kópia). Tovar vrátený na dobierku predávajúceho nebude predávajúcim prijatý a nepovažuje sa preto za riadny návrat tovaru.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.


VII.
Práva z vadného plnenia
     

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä, že bol pri jeho dodaní v zodpovedajúcom množstve, hmotnosti a akosti. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale alebo v návode pripojenému k tovaru uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Výber spôsobu reklamácie má kupujúci. V prípade výskytu vady tovaru môže kupujúci predložiť predávajúcemu reklamáciu a požadovať:
a) výmenu za nový tovar,
b) opravu (doplnenie chýbajúceho tovaru),
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny,
d) odstúpenie od zmluvy.

3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy len vtedy, ak má tovar podstatnú vadu. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho nie je možná. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak nie je výmena alebo doplnenie chýbajúceho tovaru možné, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle predávajúceho. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, keď kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na inej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu. O výsledku reklamácie predávajúci informuje kupujúceho e-mailom.

7. Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby alebo záruky za akosť. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť.

8. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.


VIII.
Doručovanie
     

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.


IX.
Osobné údaje
 

1. Všetky informácie, ktoré kupujúci pri spolupráci s predávajúcim uvedie, sú považované za dôverné. Pokiaľ kupujúci nedá predávajúcemu písomný súhlas, údaje o kupujúcom nebude predávajúci iným spôsobom ako za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem e-mailovej adresy, na ktorú môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, pokiaľ nie je vyslovene odmietnutý. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v Používaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov, ktoré sú zverejnené nawebových stránkachpredávajúceho podľa článku I. ods. 1 tejto zmluvy.


X.
Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
   

1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov on-line medzi predávajúcim a kupujúcim je možné využiť platformu nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) je Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.


XI.
Osobitné ustanovenia pre Firemných zákazníkov
 

1. Tieto Obchodné podmienky upravujú tiež vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a osoby, ktorá uzatvára Kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (Firemný zákazník), a to prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke predávajúceho dostupnej na internetovej adrese www.caremedica.cz, www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl a  www.yaomedica.sk.

2. Firemný zákazník je povinný odoberať tovar prostredníctvom internetového obchodu na základe týchto Obchodných podmienok výhradne pre svoje obchodné potreby (kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja), teda za účelom dodania tovaru konečnému spotrebiteľovi. Je zakázané dodávať tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho inej osobe, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda za účelom ďalšieho predaja tovaru predávajúceho (veľkoobchody).

3. V prípade porušenia tejto povinnosti uvedenej v ods. 2 bude okamžite ukončená spolupráca s takým Firemným zákazníkom a bude mu zrušený jeho zákaznícky účet, pričom predávajúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 50 % kúpnej ceny tovaru odobratého a predaného Firemným zákazníkom inej osobe za účelom ďalšieho predaja tovaru, najmenej však vo výške 100.000,-Kč za každý prípad porušenia tejto povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná na písomnú výzvu predávajúceho do 7 dní od jej doručenia kupujúcemu.

4. Firemný zákazník je povinný reprezentovať predávajúceho a jeho tovar vhodným spôsobom na svojich webových stránkach a využívať na to propagačné materiály, najmä texty, fotky, filmy, ochranné známky, logá a ďalší obsah a prvky predávajúceho, ktoré mu budú poskytnuté predávajúcim na základe osobitnej písomnej zmluvy. Táto zmluva bude upravovať najmä rozsah a dobu použitia tohto duševného vlastníctva predávajúceho Firemným zákazníkom pri jeho podnikateľskej činnosti.

XII.
Osobitné ustanovenia pre Veľkoobchodných zákazníkov
   

1. Tieto Obchodné podmienky upravujú tiež vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a osoby, ktorá uzatvára Kúpnu zmluvu v rámci svojej veľkoobchodnej činnosti (Veľkoobchodný zákazník), a to prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke predávajúceho dostupnej na internetovej adrese www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl a www.yaomedica.sk. Podmienkou pre uzavretie kúpnej zmluvy s Veľkoobchodným zákazníkom prostredníctvom týchto webových rozhraní je predchádzajúca uzatvorenie rámcovej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Veľkoobchodný zákazník je v prípade uzatvorenia rámcovej kúpnej zmluvy s predávajúcim oprávnený odoberať tovar prostredníctvom internetového obchodu na základe týchto Obchodných podmienok, a to výhradne pre svoje veľkoobchodné potreby (kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja osobám, ktoré uzatvárajú kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti za účelom ďalšieho predaja tovaru predávajúceho konečným spotrebiteľom) a v súlade s uzavretou rámcovou kúpnou zmluvou.

3. V prípade porušenia tejto povinnosti uvedenej v ods. 2 bude okamžite ukončená spolupráca s takým Veľkoobchodným zákazníkom a bude mu zrušený jeho zákaznícky účet, pričom predávajúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 50 % kúpnej ceny tovaru odobratého a predaného Veľkoobchodným zákazníkom osobe, ktorá je konečným zákazníkom (spotrebiteľom), najmenej však vo výške 500.000,-Kč za každý prípad porušenia tejto povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná na písomnú výzvu predávajúceho do 7 dní od jej doručenia kupujúcemu.

4. Veľkoobchodný zákazník je povinný reprezentovať predávajúceho a jeho tovar vhodným spôsobom na svojich webových stránkach a využívať na to propagačné materiály, najmä texty, fotky, filmy, ochranné známky, logá a ďalší obsah a prvky predávajúceho, ktoré mu budú poskytnuté predávajúcim na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy. Táto zmluva bude upravovať najmä rozsah a dobu použitia tohto duševného vlastníctva predávajúceho Veľkoobchodným zákazníkom pri jeho podnikateľskej činnosti.

XIII.
Záverečné ustanovenia
   

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom si strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Všetky spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z právnych vzťahov založených touto zmluvou alebo v súvislosti s ňou, budú riešené predovšetkým vzájomným rokovaním pri vynaložení všetkého úsilia priateľské riešenie, prípadne prostredníctvom mediátora, ktorého si spoločne zvolia. V prípade, že zmluvné strany nedosiahnu vzájomným rokovaním zmierlivé riešenie sporu vzniknutého z právnych vzťahov založených touto zmluvou, bude o danom spore rozhodnuté súdom.

3. Uzavretá Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe u predávajúceho, ktorý k nej umožní kupujúcemu na vyžiadanie prístup. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. Kupujúci preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Kopírovanie, upravovanie alebo používanie textov, fotiek, filmov, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov predávajúceho, vrátane jeho webovej stránky alebo jej častí bez súhlasu predávajúceho je zakázané. Predávajúci je oprávnený svoje práva k predmetom duševného vlastníctva vymáhať podľa osobitných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 221/2006 Zb. o presadzovaní práv z priemyselného vlastníctva a ochrane obchodného tajomstva, v platnom znení a podľa § 2976 a nasl. o nekalej súťaži podľa Občianskeho zákonníka.
  
 
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Znenie týchto Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Prílohou týchto Obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.5.2022
   

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR

Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

Zobraziť najbližších distribútorov