CareMedica - čínske vitalné huby hero gradient

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,

V súlade s článkami 13 a 14 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR) by sme vás chceli informovať, že spracúvame vaše osobné údaje, a preto vám poskytujeme nasledujúce základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a prístupe k nim:

1. Správca osobných údajov

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, spisová značka: C 27282, zapísaná v OR Okresného súdu v Hradci Králové, Sídlo: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, e-mail: info@MycoMedica.cz (ďalej len "TCM POINT").

2. Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracovania

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov a právnym základom ich spracúvania je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Vami a TCM POINT prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webových stránkach dostupných na www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl, www.yaomedica.sk, www.caremedica.cz a www.caremedica.sk (ďalej len "Zmluva"), vrátane prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamácie), ako aj plnenie povinností TCM POINT vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Vaše údaje sa môžu spracúvať aj na iné účely na základe vášho súhlasu alebo oprávnených záujmov spoločnosti TCM POINT.

Osobné údaje, ktoré o vás TCM POINT spracúva, spravidla pochádzajú zo zdrojov, ktoré ste nám osobne poskytli, najmä v súvislosti s uzatvorením Zmluvy. Nie ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje TCM POINT, ale poskytnutie týchto osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie Zmluvy a jej plnenie. Bez poskytnutia a spracovania vašich osobných údajov nie je možné uzavrieť Zmluvu s TCM POINT. Okrem údajov, ktoré ste poskytli, môžu vaše osobné údaje pochádzať aj z verejných zdrojov, zoznamov a registrov, ako je napríklad obchodný register, živnostenský register alebo register úpadcov.

Na účely plnenia Zmluvy TCM POINT spracúva vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko); kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, adresa bydliska alebo doručovacia adresa); fakturačné údaje (číslo účtu a bankové spojenie); údaje o objednanom tovare (druh a množstvo); údaje súvisiace s platbou za tento tovar (spôsob platby); a údaje súvisiace s dodaním tovaru (spôsob dopravy alebo osobný odber). Za účelom vybavenia vašich žiadostí, otázok, námietok alebo sťažností TCM POINT spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje, ako aj obsah vzájomnej komunikácie v rozsahu potrebnom na účely plnenia Zmluvy alebo riešenia s ňou súvisiacich nárokov. Uvedené údaje sa môžu spracúvať aj po ukončení Zmluvy na účely plnenia zákonných povinností a na základe oprávnených záujmov spoločnosti TCM POINT pri účinnej ochrane jej práv.

TCM POINT spracúva vašu e-mailovú adresu a prípadne identifikačné a doručovacie údaje na účely priameho marketingu na základe svojich oprávnených záujmov. Proti takémuto spracovaniu môžete vzniesť námietku. TCM POINT spracúva vaše osobné údaje automaticky v informačných systémoch a manuálne svojimi zamestnancami. Spoločnosť TCM POINT však tieto údaje nepoužíva na rozhodovanie na základe automatizovaného spracovania; na základe údajov získaných z prevádzky internetového obchodu iba vyhodnocuje správanie kupujúcich a tieto výstupy môže použiť na účely priameho marketingu na základe svojho oprávneného záujmu. Proti takémuto profilovaniu môžete namietať.

TCM POINT môže spracúvať aj údaje, ktoré ste mu dobrovoľne poskytli, alebo údaje získané vlastnou činnosťou, najmä vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko, podobizeň), kontaktné údaje (e-mail, IP adresa, mesto bydliska) a údaje súvisiace s recenziou (napr. zakúpený tovar, dátum vloženia, obsah recenzie) na účely získania recenzií zákazníkov, ich zverejnenia a prípadného ďalšieho sledovania. Právnym základom spracovania sú oprávnené záujmy TCM POINT na podporu predaja, identifikáciu autora recenzie a transparentnosť alebo váš súhlas vyjadrený dobrovoľným poskytnutím nepovinných údajov, ktoré sa zverejňujú (napr. podobizeň).

3. Príjemcovia osobných údajov

TCM POINT môže v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu preniesť vaše osobné údaje nasledujúcim kategóriám príjemcov:

- jeho poverení zamestnanci, zmluvní partneri, ktorých prevádzkovateľ potrebuje na svoju bežnú činnosť a realizáciu zmluvného vzťahu s vami, ako sú spracovatelia - dodávatelia informačných technológií (aj v tretích krajinách, na základe štandardných zmluvných doložiek), obchodní zástupcovia, účtovníci, daňoví a právni poradcovia atď;

- iným subjektom v prípadoch, keď poskytnutie takýchto údajov prevádzkovateľovi vyžaduje zákon alebo keď je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov TCM POINT (napríklad súdom, Polícii Českej republiky atď.);

- verejnosti v prípade zverejnenia recenzií zákazníkov.

Spoločnosť TCM POINT nebude prenášať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) ani žiadnej medzinárodnej organizácii, s výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách.

4. Trvanie uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude TCM POINT uchovávať po dobu trvania Zmluvy a po dobu plynutia premlčacej lehoty akéhokoľvek nároku vyplývajúceho z tejto Zmluvy podľa zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto lehoty TCM POINT vaše osobné údaje vymaže, pokiaľ nie je oprávnený alebo povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho dôvodu, napr. po dobu trvania súdneho sporu až do konečného vysporiadania všetkých vzájomných nárokov podľa Občianskeho zákonníka alebo Zákona o ochrane spotrebiteľa, alebo na účely plnenia povinností uložených inými právnymi predpismi, najmä zákonom o dani z pridanej hodnoty, zákonom o dani z príjmov a/alebo zákonom o účtovníctve.

Ak TCM POINT spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, TCM POINT uchováva tieto osobné údaje maximálne po dobu, na ktorú ste súhlas udelili, alebo do jeho odvolania (ak bol udelený na dobu neurčitú).

V prípade spracúvania na základe oprávneného záujmu TCM POINT budú vaše osobné údaje uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie príslušného účelu (spravidla nie dlhšie ako päť rokov odo dňa ukončenia vášho zmluvného vzťahu s TCM POINT) alebo do vznesenia oprávnenej námietky. TCM POINT archivuje dokumenty obsahujúce vaše osobné údaje po dobu, ktorú vyžadujú osobitné právne predpisy, najmä zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve a/alebo zákon o archívnictve.

5. Právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte právo na prístup k vašim osobným údajom spracúvaným spoločnosťou TCM POINT a na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov. Právo na získanie kópie však nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb. Okrem toho môžete spoločnosť TCM POINT požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúva, alebo môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov za podmienok uvedených nižšie.

Právo na výmaz môžete voči TCM POINT uplatniť len vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny iný právny základ na ich spracovanie; namietali ste proti tomu, aby ste boli predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní vašich osobných údajov, a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto spracovanie; ste namietali proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; vaše osobné údaje boli spracované nezákonne; vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Európskej únie alebo Českej republiky; vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

6. Zásady spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje TCM POINT spracúva spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom a zhromažďuje ich len na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely uvedené v týchto informáciách. Vaše osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné vo vzťahu k účelu, na ktorý sa spracúvajú, sú tiež presné a v prípade potreby aktualizované, uchovávajú sa vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, a to nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú, spracúvajú sa spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Spoločnosť TCM POINT je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad spracovania osobných údajov a je schopná kedykoľvek preukázať ich dodržiavanie.

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na webových stránkach TCM POINT, a to www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl, www.yaomedica.sk, www.caremedica.cz a www.caremedica.sk.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR

Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

Zobraziť najbližších distribútorov