CareMedica - čínske vitalné huby hero gradient

Zásady ochrany osobných údajov

Vážení zákazníci,

v súlade s článkom 13 a 14 Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane osobných údajov č. 2016/679 z 27.4.2016 (GDPR) si Vás dovoľujeme informovať o tom, že spracovávame Vaše osobné údaje, a preto Vám poskytujeme tieto základné informácie o ich spracovaní a prístupe k nim:

 

1. Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, Spisová značka: C 27282 vedená pri Krajskom súde v Hradci Králové, Adresa: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, e-mail: info@MycoMedica.cz (ďalej len "TCM POINT").

 

2. Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre ich spracovanie

Účelom spracovania Vašich osobných údajov a právnym základom pre ich spracovanie je uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou TCM POINT prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl a www.yaomedica.sk (ďalej len "Zmluva"), vrátane prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamácie), ako aj plnenie povinností spoločnosti TCM POINT vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Osobné údaje, ktoré o Vás spoločnosť TCM POINT spracováva, pochádzajú zo zdrojov, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uzavretím Zmluvy či v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov. Nemáte povinnosť Vaše osobné údaje spoločnosti TCM POINT poskytnúť, ale poskytnutie týchto osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie Zmluvy a na jej plnenie. Bez poskytnutia a spracovanie Vašich osobných údajov nie je možné Zmluvu so spoločnosťou TCM POINT uzavrieť. Okrem Vami oznámených údajov môžu Vaše osobné údaje pochádzať aj z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, ako sú napríklad obchodný register, živnostenský register či insolvenčný register.

Na účely plnenia Zmluvy vykonáva spoločnosť TCM POINT spracovanie Vašich identifikačných údajov (meno a priezvisko); kontaktných údajov (e-mail, telefónne číslo, adresu bydliska alebo dodaciu adresu); fakturačných údajov (číslo účtu a bankové spojenie); údajov o objednanom tovare (druh a množstvo); údajov súvisiacich s platbou za tento tovar (spôsob zaplatenia); a údajov súvisiacich s doručením tovaru (spôsob dopravy alebo osobný odber). Na vybavenie Vašich požiadaviek, dotazov, námietok či sťažností spracúva spoločnosť TCM POINT Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ako aj obsah vzájomnej komunikácie, v nevyhnutne potrebnom rozsahu na účely plnenia Zmluvy alebo riešenie nárokov s ňou súvisiacich.

Spoločnosť TCM POINT spracováva Vašu e-mailovú adresu, prípadne tiež identifikačné a doručovacie údaje na účel priameho marketingu. Voči takému spracovaniu môžete podať námietku. Spoločnosť TCM POINT spracováva Vaše osobné údaje ako automatizovane v informačných systémoch, tak manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov. Spoločnosť TCM POINT však tieto údaje nepoužíva k rozhodnutiam na báze automatizovaného spracovania; len vyhodnocuje na základe údajov získaných z prevádzky internetového obchodu správanie kupujúcich a tieto výstupy môže na základe svojho legitímneho záujmu využiť na účely priameho marketingu. Proti takému profilovaniu môžete podať námietku.

 

3. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť TCM POINT môže Vaše osobné údaje v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu odovzdávať nasledujúcim kategóriám príjemcov:

- svojim zmluvným partnerom, ktorých správca potrebuje na svoju bežnú činnosť a realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napríklad dodávateľom informačných technológií, obchodným zástupcom, účtovníkom, daňovým a právnym poradcom a pod.;

 

- iným subjektom v prípadoch, keď poskytnutie takýchto údajov správcovi ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti TCM POINT (napríklad súdom, Polícii ČR a pod.).

Spoločnosť TCM POINT nebude odovzdávať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

 

4. Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uložené v spoločnosti TCM POINT po dobu trvania zmluvy a ďalej po dobu trvania premlčacej lehoty akéhokoľvek nároku vyplývajúceho z tejto Zmluvy podľa zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení. Po uplynutí tejto doby spoločnosť TCM POINT Vaše osobné údaje vymaže, ibaže bude oprávnená alebo povinná tieto údaje spracovávať na základe iného právneho dôvodu, napr. po dobu vedenia prípadných súdnych sporov až do doby konečného vysporiadania všetkých vzájomných nárokov podľa občianskeho zákonníka alebo zákona o ochrane spotrebiteľa, alebo za účelom plnenia povinností uložených ďalšími právnymi predpismi, najmä zákonom o dani z pridanej hodnoty, zákonom o daniach z príjmov a/alebo zákonom o účtovníctve.

Ak spoločnosť TCM POINT spracováva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, potom také osobné údaje sú u spoločnosti TCM POINT uložené najdlhšie po dobu, na ktorú ste jej udelili svoj súhlas s takýmto spracovaním, najdlhšie po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu, alebo do doby jeho odvolania, ak ho odvoláte ešte pred uplynutím tejto doby.

Na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu spoločnosti TCM POINT budú Vaše osobné údaje uložené najdlhšie do uplynutia doby piatich rokov odo dňa ukončenia Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou TCM POINT. Dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, bude spoločnosť TCM POINT archivovať po dobu, ktorú jej ukladajú osobitné právne predpisy, najmä zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o daniach z príjmov, zákon o účtovníctve a/alebo zákon o archívnictve.

 

5. Právo na prístup k osobným údajom, ich opravu či vymazanie

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte voči spoločnosti TCM POINT právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracováva a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Právom získať kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. Ďalej môžete spoločnosť TCM POINT požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracováva alebo môžete požiadať za podmienok uvedených nižšie o vymazanie Vašich osobných údajov.

Právo na výmaz môžete voči spoločnosti TCM POINT uplatniť len vtedy, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie; vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre takéto ich spracovanie; vzniesli ste námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu; Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne; Vaše osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo Českej republiky; Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ďalej máte voči spoločnosti TCM POINT právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Môžete preto požiadať, aby spoločnosť TCM POINT obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov, ak ste popreli presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby bolo možné presnosť Vašich osobných údajov overiť; spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia; Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely ich spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; vzniesli ste námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov a to po dobu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody spoločnosti TCM POINT prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V prípadoch spracovania Vašich osobných údajov na základe zmluvy alebo súhlasu a súčasne automatizovane máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste spoločnosti TCM POINT poskytli, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste správcovi udelili a súhlas, kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. Tým však nie je dotknutá zákonnosť doterajšieho spracovania osobných údajov založená na Vašom súhlase.

Máte právo vzniesť voči spoločnosti TCM POINT námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov vykonávaného na základe jej oprávneného záujmu ako správcu (vrátane profilovania) alebo na účely priameho marketingu. Súhlas so zasielaním elektronických obchodných oznámení je možné odvolať tiež kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom e-mailovom obchodným oznámení.

Máte tiež právo byť informovaný spoločnosťou TCM POINT v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb. Vo vzťahu k automatizovanému spracovaniu osobných údajov máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.

Na uplatnenie svojich práv alebo v prípade akýchkoľvek otázok, námietok alebo sťažností môžete kedykoľvek kontaktovať spoločnosť TCM POINT e-mailom alebo poštou na adresách uvedených pod bodom č. 1 tejto informácie. Máte tiež právo podať sťažnosť  dozornému orgánu, ktorým je v Českej republike Úrad na ochranu osobných údajov, sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka:https://www.uoou.cz.

  

 

6. Zásady spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť TCM POINT korektne, zákonným a transparentným spôsobom, pričom ich zhromažďuje len na určité, explicitné a legitímne účely uvedené v tejto informácii. Vaše osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané, sú tiež presné a v prípade potreby aktualizované, sú uložené vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby po obdobie nie dlhšie, ako je nevyhnutné a na účely, na ktoré sa spracúvajú, sú spracované spôsobom, ktorý zabezpečí náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či nezákonným spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Spoločnosť TCM POINT zodpovedá za dodržiavanie týchto Zásad spracovania osobných údajov a je schopná ich dodržiavanie kedykoľvek doložiť.

Táto informácia o spracovaní osobných údajov je umiestnená na webových stránkach spoločnosti TCM POINT, a to na www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl a www.yaomedica.sk.

     

V Polici nad Metují dňa 22.05.2022

Zdeňka Schirlová, konateľka

TCM POINT s.r.o.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR

Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

Zobraziť najbližších distribútorov